İŞ KAZASI TAZMİNATI FAİZİ NE ZAMAN BAŞLAR? yazısını arkadaşına e-posta gönder

Adınız : Kimden : Kime :
Mesajınız :

İŞ KAZASI TAZMİNATI FAİZİ NE ZAMAN BAŞLAR?14 Mayıs 2022, Cumartesi

Değerli dostlar, bugün yine iş kazasına ilişkin emsal bir kararı sizlerle paylaşmak istiyorum. Davada istenilen tazminata hangi tarihten itibaren faiz işletileceği her zaman tartışma konusu olmuştur.

Somut olayda davacının dava ve birleşen dava dilekçesinde davalılardan 1.000,00-TL maddi tazminat, 10.000,00-TL manevi tazminat talebinde bulunduğu, ancak 01/11/2019 tarihli ıslah dilekçesinde maddi tazminatını 106.564,20-TL’ye arttırarak hükmedilecek maddi tazminata ilişkin olarak, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz talep etmiş olmasına karşın, mahkemece talep aşılmak suretiyle maddi tazminatın tamamına olay tarihinden itibaren işleyecek faize hükmedilmesi hatalı olmuştur.

Mahkemece, yukarıda belirtilen maddi ve hukuksal olgular gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davalı ... vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Ne var ki bu konuların düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 370. maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, ... İş Mahkemesi‘nin 2011/… Esas- 2019/… Karar sayılı kararının hüküm fıkrasının 1. bendinin tamamen silinerek yerine geçmek üzere;

“1-Dava konusu iş kazası nedeniyle davacının uğradığı maddi zarar karşılığı (Geçici İş Göremezlik nedeniyle 1.101,29 TL, maluliyet nedeni ile 105.462,91 TL olmak üzere) olarak 106.564,20 TL.’nin 1.000,00-TL‘ sine kaza tarihi olan 27/12/2010 tarihinden itibaren, geri kalan 105.564,20-TL'sine ise dava tarihi olan 29/04/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ... … A.Ş., … Yatırım A.Ş., ... Çelik Yapı İnş. A.Ş., ... İç Dış Tic. San. Ltd. Şti'den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,“ rakam ve sözcüklerinin yazılmasına ve kararın bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılardan ...'ne iadesine, 30/11/2021 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bu kararı sizlerle paylaşmamdaki amaç; avukat yaptığı hata ile müvekkilinin kazanç kaybına neden olmuştur. Davacı vekili kaza tarihinden itibaren faiz işletilmesini talep etmesi gerekirken, dava tarihinden itibaren talep etmiş ve Mahkeme hata ile olay tarihinden itibaren faiz işletilmesine karar vermiştir. Yargıtay ise davacı avukatının talebine aşmadan karar verilmesi gerektiğinden bahisle yerel mahkeme kararını bozmuştur. Yani sonuç olarak olay tarihi ile dava tarihi arasındaki zaman dilimi için faiz işletilememiştir.

 

Saygı ve sevgilerimle.